รายงานการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (บูรณาการ สพฐ.)