พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ลำดับ

     วันที่

      เลขที่หนังสือ

                        เรื่อง

ไฟล์

1

 19/04/2561

    –

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 ไฟล์

2

 24/09/2561

ที่ กค 0410.2/ว431

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

 ไฟล์

3

 05/10/2561

ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว105

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

 ไฟล์

4

14/11/2561 

ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว123 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

 ไฟล์

  5

 09/10/2562

ที่ กค 0409.2/ว118

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับ           หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 ไฟล์

ระเบียบการเงิน

ลำดับ

วันที่

   เลขที่หนังสือ

                            เรื่อง

ไฟล์

1

4/3/2562

ด่วนที่สุด ที่ กค0402.3/ว18

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

 ไฟล์

2

19/4/2562

ที่ ศธ 04002/ว1672

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

 ไฟล์

3

13/5/2562

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

 ไฟล์

4

13/5/2562

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

 ไฟล์

5

31/7/2562

 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ไฟล์

6

31/7/2562

 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

 ไฟล์

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ลำดับ

     วันที่

เลขที่หนังสือ

                              เรื่อง

ไฟล์

1

 

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560)

 ไฟล์

2

 7/5/2526

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526

 ไฟล์

3

16/6/2527

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527

 ไฟล์

4

 21/1/2528

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2528

 ไฟล์

5

3/6/2529

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528

 ไฟล์

6

31/1/2534

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2534

 ไฟล์

7

23/12/2541

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541

 ไฟล์

8

2/9/2548

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548

 ไฟล์

9

23/9/2553

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8)

พ.ศ. 2553

 ไฟล์

10

18/2/2560

 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

 ไฟล์

11

   

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554

 ไฟล์

12

2/8/2550

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

 ไฟล์

13

11/4/2554

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)           พ.ศ. 2554

 ไฟล์

14

26/07/2550

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

 ไฟล์

15

22/12/2559

ด่วนที่สุด ที่กค 0408.4/ว 165

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

 ไฟล์

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม

ลำดับ

    วันที่

      เลขที่หนังสือ

                       เรื่อง

ไฟล์

1

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549      แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

 ไฟล์

2

22/09/2549

 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

 ไฟล์

3

16/6/2527

 ที่ กค 0406.4/ว485

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552

 ไฟล์

4

 17/09/2555

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)

 ไฟล์

5

15/11/2550

ที่ กค 0409.6/ว399

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ

 ไฟล์

6

25/11/2556 

ที่ ศธ 04002/ว 3207

ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

 ไฟล์

7

29/09/2557

ที่ ศธ 04002/ว 2812

การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

 ไฟล์

8

10/10/2560

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/395

การจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐนั้น

 ไฟล์

9

9/3/2561 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)

0405.2/ว119

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

 ไฟล์

ค่าเช่าบ้าน

ลำดับ

      วันที่

   เลขที่หนังสือ

                       เรื่อง

ไฟล์

1

11/12/2547

 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

 ไฟล์

2

10/12/2550

 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

 ไฟล์

3

18/12/2552

 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

 ไฟล์

4

9/10/2556

 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

 ไฟล์

5

22/11/2561

 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

 ไฟล์

6

1/11/2549

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549

 ไฟล์

7

 16/12/2552

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

 ไฟล์

8

5/9/2560

ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/

ว147

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560

 ไฟล์

9

12/3/2557

คำสั่ง สพฐ. ที่ 306/2557

มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

 ไฟล์

10

12/2/2562

ที่ ศธ 04002/ว691

มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

 ไฟล์

ค่าการศึกษาบุตร

ลำดับ

     วันที่

   เลขที่หนังสือ

                             เรื่อง

 ไฟล์

1

16/9/2548

 ที่ กค 0409.5/ว363

 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

 ไฟล์

2

21/6/2549

ที่ กค 0409.5/ว253

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 ไฟล์

3

14/7/2549

 ที่ กค 0417/ว 289

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน

 ไฟล์

4

15/6/2553

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว201

การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 ไฟล์

5

20/12/2554

ที่ กค 0422.2/ว456

ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 ไฟล์

6

4/12/2558

ที่ กค 0422.3/ว152

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 ไฟล์

7

28/6/2559

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

 ไฟล์

8

12/1/2561

ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว22

ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

 ไฟล์

ค่ารักษาพยาบาล

ลำดับ

      วันที่

   เลขที่หนังสือ

                            เรื่อง

 ไฟล์

1

2/4/2553

 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

 ไฟล์

2

9/11/2555

 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 ไฟล์

3

2/4/2553

 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

 ไฟล์

4

31/8/2560 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว333

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

 ไฟล์

5

18/8/2549

ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว329

การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ “โครงการทัวร์สุขภาพ”

 ไฟล์

6

29/2/2555

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว76

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

 ไฟล์

7

 24/11/2549

ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว177

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ของทางราชการ

 ไฟล์

8

29/3/2554

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว118 

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

 ไฟล์

9

12/11/2558 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว447

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 15  ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ป่วยโรคศิลปะอื่น

 ไฟล์

10

21/12/2560

 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว484

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

 ไฟล์

11

15/3/2561

ที่ กค 0416.2/ว134

ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการ ฝังเข็มและค่าบริหารการให้การบำบัดผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

 ไฟล์

12

10/10/2560

ที่ กค 0416.2/ว393

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 

 ไฟล์

การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ

        วันที่

    เลขที่หนังสือ

                     เรื่อง

 ไฟล์

1

24/02/2560

 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 ไฟล์

2

23/08/2560

กฎกระทรวง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 ไฟล์

3

23/08/2560

กฎกระทรวง

 กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 ไฟล์

4

23/08/2560

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

 ไฟล์

5

  23/08/2560 

กฎกระทรวง

 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

 ไฟล์

6

23/08/2560

กฎกระทรวง

กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน            การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

 ไฟล์

7

 23/08/2560

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

 ไฟล์

8

 23/08/2560 

กฎกระทรวง

กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

 ไฟล์

9

23/08/2560

กฎกระทรวง

กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

 ไฟล์

10

24/08/2560

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                          (e-Government Procurement : e-GP)

 ไฟล์

11

6/10/2560

กฎกระทรวง

กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

 ไฟล์

12

6/11/2560

ที่ ศธ 04002/ว5000

แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน

 ไฟล์

13

2/02/2561

กฎกระทรวง

กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

 ไฟล์

14

14/03/2561

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว132

แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

 ไฟล์

15

23/03/2561

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว155

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

 ไฟล์

16

9/04/2561

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2ว179

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

 ไฟล์

ค่าสาธารณูปโภค

ลำดับ

     วันที่

        เลขที่หนังสือ

                          เรื่อง

ไฟล์

1

7/6/2560 

ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว275

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

 ไฟล์

2

 29/5/2560

ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/13124

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

 ไฟล์

3

26/5/2560 

ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/13043 

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

 ไฟล์

4

6/6/2560

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/9954

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

 ไฟล์

5

5/6/2560

ด่วนที่สุด ที่ คค 0203/4354

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

 ไฟล์

6

6/6/2560 

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.022/2362

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

 ไฟล์

7

27/1/2548 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว14

   มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

 ไฟล์

8

19/6/2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2539

   มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

 ไฟล์

การเงิน การบัญชีและระบบ GFMIS (KTB)

ลำดับ

       วันที่

   เลขที่หนังสือ

                                 เรื่อง

ไฟล์

1

6/07/2559

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75

หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ

 ไฟล์

2

1/09/2559

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103

 หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการจ่ายเงิน และรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 ไฟล์

3

7/09/2559

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108

การสมัครเข้าใช้ บริการระบบ KTB Corporate Online

 ไฟล์ 

4

9/09/2559

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109

การกำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

 ไฟล์

5

13/09/2559 

 ที่ กค 0414.3/ว 362

 แนวปฏิบัติในการ บันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online

 ไฟล์

6

 22/09/2559

 ที่ กค 0409.3/ว 374

แนวการตรวจสอบ ภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ไฟล์

7

 10/10/2559

 ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ ว 399

แนวปฏิบัติทาง บัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 ไฟล์

8

17/10/2559 

 ที่ กค 0414.3/ว 405

 วิธีการเรียก รายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS

 ไฟล์

9

31/07/2560 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 116

หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)

 ไฟล์

10

5/09/2560 

 ที่ กค 0409.3/ว 338

แนวทางการตรวจ สอบภายในสำหรับการรับและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ

 ไฟล์

11

15/11/2560 

 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 178

การกำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม

 ไฟล์

12

11/01/2561 

 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 5

หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และนำเงินส่งคลัง

 ไฟล์

13

6/02/2561 

 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 65

ซ้อมความเข้าใจ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ไฟล์

14

19/03/2561 

 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 146

การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ไฟล์

15

17/08/2561 

 ที่ กค 0410.3/ว 364

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

 ไฟล์

เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค

ลำดับ

     วันที่

  เลขที่หนังสือ

                                 เรื่อง

ไฟล์

1

16/2/2549

 

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549

 ไฟล์

2

30/10/2549 

ที่ ศธ 04002/383

การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา

 ไฟล์

3

5/10/2549

ที่ กค 0414/ว7509

 การทบทวนเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ทำการ

 ไฟล์

4

26/11/2551

 ที่ ศธ 04002/ว2742

การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

 ไฟล์

5

24/8/2560

คำสั่ง สพฐ.ที่ 1341/2560

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

 ไฟล์

6

15/3/2550 

 ที่ ศธ 04012/143

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงิน

 ไฟล์

7

4/11/2554

ที่ ศธ 04006/พิเศษ 22

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร

 ไฟล์

8

29/9/2552

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552  

 ไฟล์

9

26/7/2561

 

 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 7) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาค ให้แก่สถานศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 654) พ.ศ. 2561

 ไฟล์

เงินอุดหนุน

ลำดับ

     วันที่

       เลขที่หนังสือ

                              เรื่อง

ไฟล์

1

7/9/2548 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126

เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

 ไฟล์

2

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบิียบการเบิกจ่ายเงินอปท และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

 ไฟล์

3

 

ที่ มท 0816.2/3274 ลว 19 มิ.ย.61

ระเบียบเงินอุดหนุนการศึกษา งบ อปท

 ไฟล์

4

  มท 0808.2/ว3616   ลว 24 มิ.ย.59

ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย เงินอุดหนุน อปท

 ไฟล์

5

  กค 0406.3/19505   ลว 7 ก.ค.53

วิธีปฏิบัติรับเงินอุดหนุน รับอปท

 ไฟล์