คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515

ระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย 2544

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติหน่วยตรวจสอบภายในหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561

แนวทางการการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2563