คือ การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุภารกิจขององค์กรถึงแม้ว่า ผู้ตรวจสอบภายในอาจเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ตนตรวจสอบ แต่สิ่งสาคัญและจำเป็น ก็คือ ผู้ตรวจสอบต้องมีความเป็นกลาง และต้องดารงความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม

บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
อดีต : การตรวจสอบเพื่อการจับผิด (เชิงลบ)
ปัจจุบัน : การตรวจสอบ (Assurance) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้รับการตรวจสอบ
และเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ด้านระบบการควบคุมภายใน
อนาคต: New Ways to Add Value in Expanded Role การเพิ่มมูลค่าจากการ
ตรวจสอบ (Assurance) และการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ด้านระบบการควบคุมภายในขององค์กร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารความเสี่ยง
Roles of Internal Auditor

ตรวจสอบภายใน มีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่า (Value) ให้แก่องค์กร โดยต้อง
เข้าใจถึงลักษณะของภารกิจขององค์กร ซึ่งจะท าให้สามารถทราบถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ (ความเสี่ยงสืบเนื่อง : Inherent Risk / Business Risk) และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริหาร


หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่คาดหวัง
 Financial & Compliance Audit
 Performance & Operation & Management Audit
 Information Technology Audit
 Consulting


สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้
ด้าน Financial & Compliance
 กฎหมาย ระเบียบและสวัสดิการภาครัฐ
 การบริหารการเงินและบัญชีภาครัฐ
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
 การตรวจสอบรายงานการเงิน
 การตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงินการบัญชี
 ฯลฯ

 • 4 หลักการ (Four Principles of conduct) ประกอบด้วย
 • ความซื่อสัตย์(Integrity)
  ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทำให้
  วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ
 • ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
  ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการ
  รวบรวม ประเมิน และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน
 • การรักษาความลับ (Confidentiality)
  ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รับและไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 • ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
  ผู้ตรวจสอบภายในจะใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็น ในการ
  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน