หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 Audit Unit The Secondary Educational Service Area Office 40 เลขที่ 151 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-029656 e-mail : audit@sec40.go.th

Moto : ยึดกฏ ระเบียบในการปฏิบัติงาน ใส่ใจให้คำปรึกษา

แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการ